Estatuts de la Federació

GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur

Capítol I. Denominació, naturalesa i domicili.

Article 1r. Denominació. 

Amb la denominació “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» es constitueix una federació que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, del 22 de març, i amb els seus Estatuts. La federació té una durada indefinida.

Article 2n. Personalitat i capacitat.

GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» té plena personalitat jurídica pròpia y plena capacitat d’obrar, podent realitzar, en conseqüència, tots aquells actes que siguin necessaris pel compliment de les seves finalitats per les que ha estat creada, amb subjecció a l’establert per l’ordenament jurídic.

GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» no té ànim de lucre.

GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» té una estructura de organització descentralitzada i, per això, podrà crear delegacions de la mateixa a cada una de les illes de la nostra Comunitat Autònoma.

Els grups de Teatre Amateur que s’integrin a “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» no podran participar a circuits o certàmens de representació que no siguin pròpiament amateur.

Article 3r. Domicili i àmbit d’actuació.

El domicili de l’Entitat, el qual es pot modificar mitjançant un acord de la Junta Directiva, s’estableix a Palma i radica a la plaça Cardenal Reig, núm. 5-1r-A i CP 07004.

Article 4t. Àmbit d’actuació.

L’àmbit d’actuació de “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» se circumscriu a les Illes Balears, encara que, esporàdicament, podrà dur a terme actuacions tant a nivell Nacional com Internacional.

Article 5è. Durada.

GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» se constitueix per temps indefinit.

Capítol II. Objecte de l’Entitat.

Article 6è. Finalitats.

Les finalitats de “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» :

 • Fomentar, desenvolupar i difondre l’evolució i l’activitat dels grups de Teatre Amateur de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Interrelacionar els grups de Teatre Amateur en el sentit més ampli.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències.
 • Promoure el debat col·lectiu entre i dels grups de Teatre Amateur.
 • Defensar els interessos dels socis davant de les institucions i dels col·lectius culturals.
 • Fomentar la cultura teatral a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Ostentar la representació de les companyies i/o grups de Teatre Amateur de les Illes Balears davant els organismes públics i privats d’àmbit Local, Autonòmic, Nacional, de la Comunitat Europea o d’altres àmbits Internacionals.
 • Construir una alternativa d’oci positiu pels joves, els majors i d’altres col·lectius socials.
 • Estendre el Teatre com un fi en sí mateix apropant-lo al ciutadà i aspirant a que els joves trobin en ell un vehicle de formació, educació i informació.
 • Preservar els valors del Teatre Clàssic i del Teatre Tradicional de la nostra Comunitat i difondre les noves tendències escèniques.
 • Dignificar el Teatre Amateur arreu de tota la nostra Comunitat promovent, per part de l’Administració Pública, la dotació de mitjans, de infraestructures i la  difusió dels espectacles dels grups de Teatre Amateur.
 • Defensar la Cultura de la nostra Comunitat Autònoma i dels trets diferenciadors de cada una de les seves illes i indrets.
 • Muntar i representar espectacles escènics.

Article 7è. Activitats.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

 • Difusió de l’obra d’autors teatrals de  tot temps i gènere, però més especialment d’autors de la nostra comunitat i de texts en la nostra llengua.
 • Promoció de l’intercanvi d’experiències relacionades amb el teatre en particular i amb les arts escèniques en general entre els grups de Teatre associats a “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» y amb altres entitats i persones vinculades al Teatre Amateur.
 • Foment d’activitats teatrals mancomunades.
 • Organització, coordinació, col·laboració, producció i/o promoció de:
  • Tallers, cursos i seminaris relacionats amb el Teatre.
  • La celebració anual del Dia Mundial del Teatre.
  • Tallers i concursos literaris d’escriptura teatral.
  • Tallers de Teatre escolar, infantil, juvenil i tercera edat.
  • Mostres, certàmens, fires i congressos de Teatre Amateur.
  • Fòrums de Teatre Amateur.
  • Qualsevol altra activitats que desenvolupin la formació dels membres dels grups associats.
  • Qualsevol altra iniciativa que sigui propícia per l’intercanvi teatral i cultural.
 • Promoció i/o posada en marxa i desenvolupament del Centre de Recursos Teatrals del Teatre Amateur de les Illes Balears (decorats, atrezzo, vestuari, equipament tècnic, documentació, suport tècnic…).
 • Desenvolupament i edició de una revista de Teatre Amateur de les Illes Balears.
 • Foment de la utilització de la plana web de l’entitat com a vehicle de comunicació, intercanvi i promoció del Teatre Amateur de les Illes Balears.
 • Suport a intercanvis amb altres entitats o col·lectius afins als objectius de “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur”.
 • Instauració de premis i reconeixements a institucions culturals, educatives o personals que hagin contribuït al desenvolupament i promoció del Teatre Amateur.
 • Promoció les activitats de voluntariat.
 • Foment de la participació en projectes i programes de cooperació cultural nacional i internacional.
 • Muntatge i representació d’espectacles teatrals.
 • Participació a circuits de Teatre que s’organitzin a nivell local, , autonòmic, nacional o internacional en els que s’hi tengui cabuda.
 • Assistència a jornades, certàmens, festivals o mostres de Teatre Amateur com a font de intercanvi d’experiències.
 • Captació cap a la nostra entitat a totes aquelles persones aficionades al Teatre i amb interès de participar-hi des de qualsevol àmbit.
 • Col·laboració amb les accions promogudes per l’administració local, autonòmica, nacional o internacional per dinamitzar la vida associativa i cultural.
 • Recolzament dels projectes encaminats a recuperar als autors de Teatre Clàssic i Tradicional fomentant el seu estudi i realització de les seves obres.
 • Foment i recolzament a l’estudi i actualització de les obres d’autors locals i novells.
 • Incentivació i recolzament econòmic a la presencia de grups de les Illes Balears a esdeveniments teatrals nacionals i internacionals.
 • Signatura de convenis de col·laboració i informació amb altres entitats relacionades amb el món del Teatre que no pertanyin a “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur”.
 • Reivindicació davant dels organismes i autoritats locals, autonòmiques, nacionals i internacionals de la promulgació de lleis que recullin la importància sòcio-cultural que representa el Teatre Amateur.
 • Obtenció de subvencions, ajuts i recursos (materials, econòmics i/o humans) de diferents organismes públics i privats tant de nivell local, com autonòmic, nacional o internacional.
 • Viatges i activitats de tipus cultural, artístic i recreatiu que contribueixin a la formació i al desenvolupament personal dels socis i a la satisfacció d’aficions formatives i de la millora de les relacions interpersonal i intergrupals.
 • Subrogació del projecte cultural CITA que duia a terme la desapareguda FBTA (Federació Balear de Teatre Amateur).
 • Afiliació i associació amb Entitats Culturals que puguin ser d’interès per a la consecució de les finalitats de “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur«, sigui quin sigui el seu àmbit territorial.
 • Promoció de la participació en esdeveniments teatrals que organitzi qualsevol entitat a la que estiguem associats o afiliats.
 • Manteniment d’un canal de comunicació permanent amb la Conselleria de Cultura del Govern Balear i dels diferents Consells Insulars per propiciar el desenvolupament de Programes de Foment del Teatre Amateur a les Illes Balears.
 • Qualsevol altra activitat que faciliti la consecució de les finalitats de “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur«.

Capítol III. Dels socis, Òrgans de Govern i Administració,

Comissions i Grups de Treball.

SECCIÓ 1ª. Socis.

Article 8è. Tipus de socis.

S’estableixen els següents tipus de socis.

 1. Socis de Ple Dret. Són aquelles associacions, inscrites en el Registre d’Associacions del Govern Balear, les finalitats dels quals siguin compatibles amb les finalitats recollides a l’article 6è d’aquest estatuts i que siguin acceptats i ratificats per l’Assemblea General.
 2. Socis Adherits no ratificats. Són aquelles associacions, inscrites en el Registre d’Associacions del Govern Balear, les finalitats dels quals siguin compatibles amb les finalitats recollides a l’article 6è d’aquest estatuts i que hagin estat acceptats per l’Assemblea General però no ratificats.
  1. No podran ser ratificats abans d’un any comptador des de l’acceptació de la seva sol·licitud d’ingrés a l’entitat.
 3. Socis Col·laboradors. Seran totes aquelles entitats públiques o privades, associacions o persones que vulguin col·laborar en la consecució dels objectius de “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur” i que siguin acceptats per la Junta Directiva, en primera instància, i posteriorment per l’Assemblea General.
  1. No pagaran la quota anual d’associat ja que no tenen vot a les Assemblees Generals i que la seva col·laboració és circumstancial.
 4. Simpatitzants o fila 0. Seran totes aquelles persones físiques o jurídiques que expressin la seva voluntat de donar suport econòmic o amb recursos humans i/o materials, que volen ser reconeguts com a tals, però que no estan interessats en participar en la gestió i/o administració de l’entitat.
  1. No pagaran la quota anual d’associat ja que no tenen vot a les Assemblees Generals i que la seva col·laboració és circumstancial.
 5. Socis Fundadors. Són aquelles associacions que participen a l’acte de constitució d’aquesta entitat i que, una vegada constituïda, passaran a ser membres de ple dret.
  1. Aquests socis, de manera conjunta i unànime, podran exercir el dret a vetar qualsevol decisió de l’Assemblea General o de la Junta Directiva que vagi en contra dels presents Estatuts.

SECCIÓ 2ª. Assemblea General.

Article 9è. De l’Assemblea General.

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Entitat. Està integrada per la totalitat dels Socis de Ple Dret que es trobin al corrent de les seves obligacions amb l’Entitat. S’haurà de reunir almanco un pic en l’any.
 2. Els membres de la federació, reunits en sessió de l’Assemblea General legalment constituïda, han de decidir per majoria sobre els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.
 3. Les votacions de l’Assemblea seran a mà alçada. També podran ser per vot secret si així ho decideix la majoria simple dels socis presents.
 4. Les assemblees podran tenir caràcter ordinari o extraordinari segons la forma i competències establertes per aquests estatuts.
 5. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 10è. Legitimació per convocar l’Assemblea.

Les assemblees podran ser convocades pel President de l’Entitat, per acord de la Junta Directiva, per sol·licitud per escrit i signada de, almanco, un terç dels Socis de Ple Dret o per la sol·licitud escrita i signada de, almanco, la meitat dels socis adherits i no inscrits amb l’aval d’un terç dels Socis de Ple Dret.

Si la convocatòria ha estat per l’acord de la Junta Directiva, el/la president l’haurà de convocar dins un termini màxim de 15 dies naturals.

La sol·licitud de convocatòria per part dels Socis de Ple Dret s’ha de presentar al/la secretari/a de l’Entitat qui la segellarà una còpia que entregarà al presentador d’aquesta. La sol·licitud ha d’incloure expressament l’ordre del dia de la sessió i, si escau, els documents o informació que foren necessaris per a l’adopció d’acords. Una vegada comprovats, per part del/la secretari/a, els requisits formals i documentals de la sol·licitud, aquest/a traslladarà la sol·licitud al/la President que, en un termini màxim de quinze dies, haurà de convocar l’Assemblea.

En el cas de que en una sol·licitud d’Assemblea existeixi qualsevol mancança o error en el compliment del requisits formals, el/la Secretari/a té potestat per donar per no presentada la sol·licitud. En aquest cas s’enviarà un comunicat al soci que encapçala la sol·licitud.

Si el/la President no convocàs l’Assemblea dins dels terminis establerts pels Estatuts, els promotors de la convocatòria quedaran legitimats per procedir a la convocatòria, havent-hi  d’especificar aquesta situació. La convocatòria anirà signada per la persona que encapçala la llista de firmes o de la sol·licitud.

Article 11è. Forma de la convocatòria.

La convocatòria efectuada per les persones legitimades a fer-ho, de conformitat a les disposicions de l’article anterior, haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la seva celebració.

La comunicació es farà via correu electrònic o qualsevol altre mitjà que s’estimi oportú i que s’adopti per majoria qualificada de 2/3 dels Socis de Ple Dret, al corrent d’obligacions amb l’Entitat, presents o representats a l’Assemblea.

La comunicat haurà d’especificar l’ordre del dia, lloc, data i hora de celebració de la 1ª convocatòria de l’Assemblea. També especificarà l’hora d’una possible 2ª convocatòria que podrà ser, com a mínim, 30 minuts més tard.

La documentació i/o informació necessària per a la presa d’acords haurà d’estar a disposició dels Socis de Ple Dret amb una antelació mínima de 5 dies a la celebració de l’Assemblea. L’accés a aquesta informació o documentació s’entendrà vàlid si es pot fer mitjançant sistemes digitals (web, blogs, correu electrònic, o altres sistemes alternatius acceptats per la majoria de l’Assemblea).

Article 12è. Funcions de l’Assemblea General.

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els Estatuts de la federació.
 2. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
 4. Aprovar els pressuposts anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats.
 5. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
 6. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de la federació.
 7. Fixar les quotes que els membres de la federació han de satisfer.
 8. Disposar i alienar els bens de l’Entitat.
 9. Aprovar l’expulsió disciplinària d’un soci a proposta de la Junta Directiva.
 10. Imposar sancions greus i/o molt greus que se tramitaran conforme a un Reglament de Règim Intern.
 11. Dissoldre i liquidar la federació.

Article 13è. De les diferents convocatòries de l’Assemblea General.

L’Assemblea General s’haurà de convocar en caràcter Ordinari, al manco un pic en l’any, dins dels dos primers mesos de cada any a fi de tractar, com a mínim, els següents punt de l’ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici anterior.
 3. Aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici i del calendari anual d’activitats.
 4. Explicació de la memòria d’activitats i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
 5. Fixar quotes ordinàries i/o extraordinàries.
 6. Ratificar les decisions sobre l’admissió de nous socis a proposta de la Junta Directiva.
 7. Precs i preguntes.

L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que calgui, per requeriment de les estipulacions de l’article 10 d’aquest Estatuts. 

Article 14è. Quòrum.

Les Assembles Generals quedaran vàlidament constituïdes prèvia convocatòria efectuada amb un mínim de set dies d’antelació a la reunió i quan hi assisteixin a elles, presents o representats, un mínim d’un terç dels Socis de Ple Dret.

Pel còmput de socis o nombre de vots totals, les representacions o delegacions s’hauran d’entregar al/la Secretari/a, o persona que el substitueixi, abans de l’inici de la sessió.

Article 15è. Adopció d’acords.

Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple dels Socis de Ple Dret presents o representats, al corrent de les obligacions amb l’Entitat, quan els vots afirmatius superin els negatius.

Excepcionalment se requerirà la majoria qualificada del Socis de Ple Dret, presents o representats, al dia de obligacions amb l’Entitat, quan s’hagin de prendre acords relatius a la dissolució de l’Entitat, modificació dels Estatuts i disposició i alienació de bens.

Els acords que ho requereixin se comunicaran al Registre d’Associacions del Govern Balear dins del termini d’un més des de que es produeixi.

Article 16è. Delegació de vots o representació.

La representació o delegació de vot només serà vàlida per a la sessió o convocatòria per a la que s’expedeixi. No s’admetran les delegacions o representacions indefinides.

S’hauran de presentar per escrit, firmades i segellades, i s’hi hauran de indicar les dades de l’associació i de les persones delegant i delegada. Serà vàlida la presentació o delegació escanejada i enviada en format digital per via telemàtica o qualsevol altre mitja aprovat en Assemblea General per la majoria del Socis de Ple Dret presents o representats i al corrent de les obligacions amb l’Entitat.

SECCIÓ 3ª. JUNTA DIRECTIVA.

Article 17è. Junta Directiva: Composició i durada.

La Junta Directiva és l’orgue col·legiat de govern, representació i administració de l’Entitat, sense perjudici de les potestats de l’Assemblea General com a orgue de govern.

Estarà formada per un mínim de 6 persones representants d’un mínim de 3 socis.

La durada dels càrrecs serà de 3 anys, si bé poden ser reelegits tantes vegades com rebin la confiança dels seus grups i de l’Assemblea General.

Article 18è. Dels càrrecs.

El títol dels càrrecs que representaran i gestionaran l’Entitat són: President, Vicepresident,  Secretari/a, Tresorer i Vocal. El número de vocal podrà variar entre zero i sis.

L’exercici del càrrec és personal i per tant no se podrà delegar el vot par a el seu exercici a les sessions de la Junta Directiva.

Article 19è. Elecció.

Per a ser membre de la Junta Directiva seran requisits imprescindibles ser major d’edat, haver estar designat com a candidat per la seva associació, estar en ple ús dels drets civils i no concorre en cap dels motius de incompatibilitat establerts per la legislació vigent. Cada Soci Fundador o Soci de Ple Dret, al dia de obligacions amb l’Entitat, podrà presentar, d’entre els seus membres, un màxim de dos candidats a la Junta Directiva.

Les candidatures s’hauran de presentar en llistes tancades amb indicació de les persones i càrrecs que ocuparan. Aquestes llistes s’hauran de remetre al/la Secretari/a amb una antelació mínima de 5 dies a la celebració de les eleccions.

Constituïda l’Assemblea per a la celebració de les eleccions de Junta Directiva, s’establirà un temps igual per a cada llista, d’entre 15 i 30 minuts, per a que cada una d’elles pugui presentar el seu programa.

Una vegada acabades les presentacions se procedirà a la votació que podrà ser a mà alçada o per vot secret.

Article 20è. Cessament dels càrrecs.

Els membres de la Junta Directiva cessaran dels seus respectius càrrecs per qualcun dels següents motius:

 1. Per mort o declaració de defunció.
 2. Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.
 3. Per resolució judicial.
 4. Per la finalització del període pel que foren escollits. Tot i així, fins que no es procedeixi a l’assemblea pertinent a la elecció de la nova Junta Directiva, aquesta continuarà en funcions i deurà d’expressar aquesta característica en tots quants documents hagués de signar en la funció dels seus càrrecs.
 5. Per renúncia.
 6. Per acord pres per l’Assemblea General amb les formalitats estatutàries de l’entitat.
 7. Per pèrdua de la condició d’Entitat Associada aquella a la que pertany la persona que ostenta un càrrec.

Article 21è. Del/la President.

El/la President de l’Entitat ho és també de la Junta Directiva d’aquesta.

Les funcions pròpies d’aquest càrrec són:

 1. Ostentar la representació de l’Entitat davant tota casta de persones, autoritats i entitats públiques o privades.
 2. Convocar les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, presidir-les, dirigir els seus debats i aixecar les sessions.
 3. Sense perjudici de que l’Assemblea General o la Junta Directiva, en l’exercici de les seves competències, puguin facultar expressament per a l’execució dels seus acords a qualsevol membre de la Junta Directiva, al/la President està facultat per a realitzar tota casta d’actes, contractes, convenis, etc… i signar aquells documents necessaris a fi de poder executar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 4. Complir i fer complir els acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
 5. Ordenar les despeses i pagaments de l’Entitat.
 6. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 7. Visar les actes i certificacions dels acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
 8. Presentar la proposta de distribució dels càrrecs dels components de la Junta Directiva a l’Assemblea General per a la seva ratificació.
 9. Dissoldre la Junta Directiva i convocar eleccions.
 10. Qualsevol altra funció inherent al càrrec de President de la Junta Directiva i de l’Entitat o que expressament li deleguin aquests òrgans de govern.

Article 22è. Del/la Vice-president.

Correspondrà al/la Vice-president:

 1. Substituir i dur a terme les funcions del/la President en els casos de que aquest càrrec estigui vacant per absència o malaltia.
 2. Ostentar la representació de l’Entitat en aquells casos en que així ho decideixi la Junta Directiva o l’Assemblea General.
 3. Coordinar les Comissions de Treball que estableixi la Junta Directiva o l’Assemblea General.
 4. Qualsevol altra funció inherent al càrrec de Vice-president de l’Entitat o que, expressament, li deleguin els seus òrgans de govern.

Article 23è. Del/la Secretari/a

Corresponen al/la Secretari/a de la Junta Directiva les següents funcions:

 1. Assistir a les sessions dels òrgans de govern de l’Entitat i redactar, aixecar i autoritzar les actes d’aquestes.
 2. Per ordre del/la President, efectuar la convocatòria de les sessions dels òrgans de govern de l’Entitat, així com les citacions dels membres i socis d’aquests.
 3. Informar de forma immediata al/la President de la sol·licitud de convocatòria d’Assemblea efectuada pels socis en la forma prevista a l’article 10è dels presents Estatuts.
 4. Rebre i proclamar les Candidatures a eleccions a Junta Directiva, segons estableix l’article 19è dels presents Estatuts.
 5. Rebre les comunicacions dels membres de la Junta Directiva en relació a aquesta i dels socis (notificacions, peticions de dades, rectificacions, certificacions o qualsevol altra casta d’escrit dels que n’hagi d’estar assabentat).
 6. Preparar el despatx dels assumptes i de la documentació corresponent que s’hagués d’emprar o tenir en compte.
 7. Expedir certificacions dels acords presos i qualsevol altra certificació, amb el vist i plau de la Presidència, així com dels informes que foren necessaris.
 8. Custodiar l’arxiu de documents i llibres de l’Entitat llevat dels de comptabilitat.
 9. Qualsevol altra funció inherent a la Secretaria o que, expressament, li deleguin els òrgans de govern.
 10. Substituir al Tresorer en cas d’absència o malaltia.

Article 24è. Del/la Tresorer/a.

Corresponen al/la Tresorer de la Junta Directiva les següents funcions:

 1. Recaptar els fons de l’Entitat, custodiar-los i invertir-los de la manera determinada per la Junta Directiva.
 2. Fer els pagaments, amb el vist i plau de la Presidència.
 3. Intervenir amb la seva signatura els documents de cobrament i pagament, amb el vist i plau de la Presidència.
 4. Gestionar i custodiar els llibres de comptabilitat.
 5. Vetllar pel compliment de les obligacions fiscals de l’Entitat en la forma i termini que estableixi la Llei.
 6. Elaborar l’avant-projecte dels Pressupost de l’Entitat per a la seva aprovació per part de la Junta Directiva.
 7. Presentar l’Estat General de Comptes a l’Assemblea General per a la seva aprovació.
 8. Qualsevol altra funció inherent a la Tresoreria o que, expressament, li deleguin els òrgans de govern.
 9. Substituir al Secretari en cas d’absència o malaltia.

Article 25è. Dels/les Vocals.

Els vocals tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa junta els encomani.

Correspon als/les Vocals:

 1. Rebre la convocatòria de les sessions de la Junta Directiva amb l’antelació fixada als presents Estatuts.
 2. Participar del debat de les sessions.
 3. Exercir el seu dret a vot, formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i motius que el justifiquen.
 4. Formular precs i preguntes.
 5. Executar les tasques i funcions que els Òrgans de Govern els hi encomanin i que ells voluntàriament acceptin.
 6. Obtenir la informació precisa i necessària pel compliment de les funcions que els hi fossin assignades.
 7. Qualsevol altra funció inherent a la Vocalia o que, expressament, li deleguin els òrgans de govern.

Article 26è. De les vacants de la Junta Directiva.

Les vacants que poguessin sorgir durant el mandat de qualsevol dels membres la Junta Directiva seran cobertes provisionalment pels membres restants d’aquesta fins a l’elecció definitiva per part de l’Assemblea General.

Article 27è. Dels Apoderaments.

La Junta Directiva proposarà apoderaments generals o específics que hauran de ser ratificats per l’Assemblea General.

Article 28è. Convocatòries i sessions de la Junta Directiva.

 1. Per a la vàlida constitució de la Junta Directiva, a efectes de celebració de sessions, deliberacions i adopció d’acords, hauran d’estar presents, almanco, la meitat dels seus membres entre els quals serà imprescindible l’assistència del/la President, el/la Secretari/a o d’aquelles persones que els substitueixin.
 2. La Junta Directiva es reunirà, almanco, tres pics cada any i tantes vegades sigui precís per a la bona marxa de l’Entitat.
 3. La convocatòria ha d’incloure ordre del dia, data, hora i lloc de celebració i s’ha de fer arribar a tots els membres de la Junta Directiva amb una antelació mínima de 48 hores a la seva celebració. El mitjà de comunicació serà el correu electrònic (o mitjà similar que sorgeixi de les noves tecnologies) o qualsevol altre que aprovi la Junta Directiva per majoria qualificada.
 4. Els acords s’aprovaran per majoria simple dels vots emesos El/la President desfarà els empats amb el seu vot de qualitat.
 5. No podrà adoptar-se cap acord que no figuri a l’ordre del dia, llevat que estiguin presents, almanco, tres quarts del membres de la Junta Directiva i que l’acord sigui pres per unanimitat.
 6. Quedaran vàlidament constituïdes les sessions de la Junta Directiva sense convocatòria prèvia quan estiguin presents tots els seus membres i quan, per unanimitat, així ho acordessin.
 7. A les sessions de la Junta Directiva hi podran assistir aquelles persones amb funcions d’assessorament sempre que siguin citades o convidades pel President.
 8. Podran assistir a les sessions de la Junta Directiva, amb veu però sense vot, aquells socis que així ho sol·licitin hi tenguin l’autorització del/la President.

Article 29è. Les Competències de la Junta Directiva.

La Junta Directiva és competent per a:

 1. Confeccionar el Pla d’Activitats de l’Entitat.
 2. Proposar apoderaments generals o específics.
 3. Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General.
 4. Aprovar el Projecte de Pressupost per a l’aprovació definitiva per part de l’Assemblea General.
 5. Aprovar l’Estat de Comptes elaborat pel Tresorer/a, per a l’aprovació definitiva, si escau, per part de l’Assemblea General.
 6. Elaborar la Memòria anual d’Activitats per a informar a l’Assemblea General.
 7. Proposar la creació de Comissions de Treball per el desenvolupament de les funcions encomanades i les activitats aprovades així com per a qualsevol altra qüestió derivada del compliment de les seves funcions o del compliment dels fins socials. Aquestes Comissions regularan el seu propi funcionament intern, sempre respectant els presents Estatuts i l’establert per la Junta Directiva i/o l’Assemblea General.
 8. Resoldre provisionalment sobre l’admissió de nous socis i sobre l’expulsió cautelar de socis existents.
 9. Participar en el procediment sancionador conforme al que s’estableixi al Règim Sancionador que s’inclogui al Reglament de Règim Intern de l’Entitat.

Article 30è. De les obligacions i responsabilitats dels membres de la Junta Directiva.

Són obligacions dels membres de la Junta Directiva, a títol enunciatiu:

 1. Complir i fer complir els acords presos per l’Entitat per a la consecució dels seus fins.
 2. Assistir a les reunions a les que siguin convocats.
 3. Du a terme les funcions del seu càrrec amb la deguda diligència d’un representant lleial i complir amb l’establert a les disposicions legals vigents i amb els presents Estatuts.

Els membres de la Junta Directiva respondran davant de l’Entitat dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la Llei o als Estatuts o per els realitzats negligentment. Quedaran exempts de responsabilitat aquells que expressament s’oposin a l’acord determinant de tals fets o que no haguessin participat de la seva adopció.

Article 31è. Del caràcter gratuït del càrrec.

Els càrrecs de la Junta Directiva no són, sota cap concepte, remunerables per l’exercici de les seves funcions, sense perjudici del dret a ser reemborsats per les despeses generades per l’exercici del càrrec, sempre que aquests siguin deguda i formalment justificats. Però sí que podran ser remunerats per l’execució de tasques o funcions no inherents al càrrec (per exemple, el disseny d’una plana web, d’un cartell, programa de mà, confecció de vestuari, escenografia, etc… poden ser tasques remunerables).

SECCIÓ 4ª. Altres Òrgans d’Administració.

Article 32è. De les Comissions o Grups de Treball.

La creació i constitució de qualsevol Comissió o Grup de Treball l’han de plantejar els membres de la federació que vulguin formar-lo, i n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que s’han proposat dur a terme. La Junta Directiva n’ha d’aprovar la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 3/4 parts de la Junta Directiva, la qual pot constituir directament Comissions o Grups de Treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos associats. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop al mes, la persona encarregada ha de presentar a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

SECCIÓ 5ª. Disposicions comunes als òrgans de govern.

Article 33è. De les Actes.

 1. De cada sessió que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva s’aixecarà acta per part del/la Secretari/a, que especificarà obligatòriament el quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’ordre del dia, les circumstàncies de lloc i temps en que s’han celebrat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats i, en el cas de la Junta Directiva, els assistents.
 2. A l’acta figurarà, a petició dels interessats, el vot contrari a l’acord adoptat, la seva abstenció o els motius que justifiquin el sentit del seu vot favorable. Així mateix, qualsevol membre tendrà dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta sempre que aporti a la sessió, o dins un termini de 48 hores prèvies a la sessió, el text que es correspongui fidelment a la seva intervenció i fent-se constar a l’acta o annexant-hi còpia d’aquest text.
 3. Les actes s’aprovaran al final de la mateixa sessió o a la següent. El/la Secretari/a podrà emetre certificacions sobre els acords presos. A les certificacions dels acords adoptats emeses abans de l’aprovació de l’acta corresponent es farà constar aquesta circumstància.
 4. Les actes aniran signades pel Secretari/a i visades pel President.

Article 34è. De la impugnació d’acords.

Els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva es podran impugnar davant l’ordre jurisdiccional civil en la forma legalment establerta.

Els associats podran impugnar els acords i actuacions de l’Entitat que estimin contrària als Estatuts dins el termini de TRENTA dies naturals, a partir de la data d’adopció d’aquests. Hauran d’instar la impugnació, rectificació, anul·lació i/o suspensió preventiva pels tràmits establers a la Llei d’Enjudiciament civil.

Mentre tant no es resolguin els conflictes d’ordre intern que puguin sorgir a l’Entitat, les sol·licituds amb constància registral que es formulin sobre les qüestions en controvèrsia només donaran lloc a anotacions o provisionals.

Capítol IV. Procediment d’adquisició i pèrdua de la condició  de soci.

Article 35è. De l’adquisició de la condició de soci.

 1. Són Socis de Ple Dret els Socis Fundadors, és a dir, les associacions presents a l’acte de constitució de “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» i que signen els presents Estatuts.
 2. Per a poder adquirir la condició de Soci Adherit no ratificat es requereix ser persona jurídica, de naturalesa associativa, estar legalment inscrit en el Registre d’Associacions del Govern Balear, comptar amb l’acord de voluntat d’integració a “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur» emès per part del seu òrgan de govern pertinent, abonar la quota d’inscripció que determini l’Assemblea i comptar amb l’aval de, almanco, el 50% dels Socis de Ple Dret. Finalment aquesta condició ha de ser acceptada a l’Assemblea General.
 3. Per a poder adquirir la condició de Soci de Ple Dret es requereix ser Soci Adherit no ratificat, abonar la quota d’inscripció que determini l’Assemblea i comptar amb l’aval de, almanco, el 50% dels Socis de Ple Dret. Finalment aquesta condició ha de ser acceptada per majoria qualifica de de 2/3 (dos terços) de l’Assemblea General.
 4. Per a adquirir la condició de Soci col·laborador, Simpatitzant o fila 0 es requereix ser persona física o jurídica (pública o privada), que expressi la seva voluntat d’adquirir aquesta condició, que aboni les quotes que estableixi l’Assemblea i siguin acceptades per la Junta Directiva.
 5. Els Socis Honorífics seran persones físiques o jurídiques que rebran o perdran aquesta classificació per decisió de l’Assemblea General.

Article 36è. De la pèrdua de la condició de Soci.

La condició de soci se perdrà per qualcun de les següents causes:

 1. Per la lliure i expressa voluntat del soci. Els efectes seran automàtics des de la data de la presentació de la renúncia per escrit a la secretaria de l’Entitat.
 2. Per no haver pagat la quota anual de soci abans de l’1 d’abril de l’any en curs. En aquest cas serà necessària l’expedició per part del/la Tresorer/a del certificat de descobert, amb el vist i plau del/la President. Els efectes seran des de la data de notificació al soci morós. En aquesta notificació es farà constar expressament la pèrdua de la condició de soci.
 3. Per l’incompliment dels presents Estatuts o del acords presos pels òrgans de govern d’aquesta Entitat. Aquesta pèrdua de condició de Soci l’haurà de ratificar l’Assemblea General.
 4. Per conducta incorrecta, per desprestigiar l’Entitat amb fets o paraules que pertorbin greument els actes que organitza l’Entitat o la normal convivència entre els associats. Aquesta pèrdua de condició de Soci l’haurà de ratificar l’Assemblea General.
 5. Per la pèrdua del caràcter no lucratiu o canvi de condició jurídica. En aquest cas bastarà la prova documental per a que tengui efecte la pèrdua de condició de Soci.
 6. Per sanció molt greu imposada per l’Assemblea General.
 7. A més a més, els Socis adherits no ratificats, el Socis Col·laboradors i els Simpatitzants o Fila Zero poden perdre aquesta a condició per decisió de l’Assemblea General.

En el cas de que el motiu de la pèrdua de condició de Soci sigui l’impagament de la quota anual, l’afectat podrà rehabilitar la seva condició de Soci si, en el termini de tres mesos des de la data de notificació, abonàs el deute pendent més una penalització econòmica a determinar per l’Assemblea General. Transcorregut aquest termini no serà possible la rehabilitació llevat que l’interessat eixugui el deute i reiniciï, de vell nou, el procés de incorporació a “GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur”.

Capítol V. Drets i deures dels Socis.

Article 37è. Dels drets del Soci de Ple Dret i del Soci Fundador.

Sempre d’acord amb els presents Estatuts, els drets dels Socis de Ple Dret i del Socis Fundadors són:

 1. Participar a les activitats de l’Entitat, ser elegits per formar part dels òrgans de govern, d’administració i representació, assistir a les sessions de l’Assemblea General i exercir el dret de veu i vot.
 2. Ser informats de la composició dels òrgans de govern, d’administració i representació de l’Entitat, del seu Estat Anual de Comptes, del Pressupost i del desenvolupament de les activitats de l’Entitat.
 3. Ser oït amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser informat dels fets que han motivat tals mesures. En qualsevol cas s’haurà de motivar l’acord que, en cada cas, imposi una sanció.
 4. Accedir a la documentació de l’Entitat mitjançant la Junta Directiva.
 5. Emprar els bens i instal·lacions d’ús comú de l’Entitat, amb respecte per l’igual dret dels altres associats i amb les condicions que estableixin per acord de la Junta Directiva o l’Assemblea General.
 6. Beneficiar-se dels pactes, convenis, afiliacions i/o contractes que signi l’Entitat amb tercers en les condicions que s’estableixin en cada cas.

Article 38è. Dels drets dels Socis Adherits no ratificats, dels Socis Col·laboradors i Simpatitzants o Fila 0.

Sempre d’acord amb els presents Estatuts, els drets d’aquests socis són:

 1. Participar de les activitats de l’Entitat en les condicions que en cada cas s’estableixi.
 2. Assistir a les sessions de l’Assemblea General sense dret de vot però podent sol·licitar la paraula.
 3. Participar amb dret de veu i vot a les comissions i/o taules de treball que estableixi la Junta Directiva o l’Assemblea General.
 4. Presentar propostes d’activitats a la Junta Directiva i, si escau, a l’Assemblea General.
 5. Ser oït amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser informat dels fets que han motivat tals mesures. En qualsevol cas s’haurà de motivar l’acord que, en cada cas, imposi una sanció.
 6. Sol·licitar la documentació de l’Entitat a la Junta Directiva.
 7. Emprar els bens i instal·lacions d’ús comú de l’Entitat amb respecte al dret d’altres associats i en les condicions que en cada cas s’estableixi.
 8. Beneficiar-se d’aquells pactes, convenis, afiliacions i/o contractes que signi l’Entitat amb tercers i que decideixi estendre a aquest socis i amb les condicions que s’estableixin en cada cas.
 9. No pagar la quota anual de Soci de Ple Dret.

Article 39è. De les obligacions dels Socis.

Sempre d’acord amb els presents Estatuts, són deures dels socis:

 1. Compartir les finalitats de l’Entitat i les accions per a la consecució d’aquestes.
 2. Pagar les quotes, derrames o altres aportacions que en cada moment i per a cada tipus de soci s’estableixin.
 3. Complir amb les obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva i l’Assemblea General.

Sense perjudici de la pèrdua de la condició de soci per impagament de les quotes socials, mentre es tramita l’expulsió d’un soci quedarà automàticament en suspens el dret de sufragi actiu i passiu. Aquesta suspensió se produirà amb l’impagament d’una sola de les quotes i durarà mentre no se procedeixi a la regularització o la pèrdua definitiva de la condició de Soci.

Capítol VI. Règim econòmic.

Article 40è. Del Patrimoni Fundacional.

Aquesta no té patrimoni fundacional.

Article 41è. De la Titularitat dels Bens i Drets.

L’Entitat haurà de figurar com a titular de tots quants bens i drets conformin el seu Patrimoni, els quals es faran constar al seu inventari i, si escau, s’inscriuran als Registres Públics pertinents.

Article 42è. Del finançament.

Per al sosteniment i per poder dur a terme les seves activitats, el finançament de l’Entitat es nodrirà de:

 1. Les quotes dels socis, ordinàries i extraordinàries.
 2. Dels donatius o subvencions que li puguin ser concedides per persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
 3. Dels donatius, herències, llegats o similars acceptats per la Junta Directiva.
 4. Dels ingressos provinents de les activitats de l’Entitat.
 5. Dels recursos provinents del rendiment del Patrimoni de l’Entitat.

Tots els membres de l’Entitat tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques, i quotes extraordinàries.

Els beneficis obtinguts per l’Entitat, derivats de l’exercici de l’activitat econòmica, incloses les prestacions de serveis, s’hauran de destinar exclusivament al compliment dels fins de l’Entitat, sense que, en cap cas, es pugui repartir entre els associats, ni entre els seus conjugues o persones que convisquin amb ells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni es podran cedir gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Article 42è. De l’Exercici econòmic, del Pressupost i de la Comptabilitat.

 1. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
 2. Anualment la Junta Directiva confeccionarà el Pressupost anual per a la seva presentació a l’Assemblea General per a la seva aprovació. Amb aquest s’aprovaran les quotes ordinàries corresponents a cada exercici.
 3. Per a l’aprovació de quotes extraordinàries s’haurà de convocar de manera extraordinària l’Assemblea General, llevat que l’Entitat no disposàs de liquidés i la disposició del la despesa corresponent fos urgent. En aquest cas bastarà l’adopció de l’acord per la Junta Directiva, previ informe del/la Tresorer/a i posterior ratificació de l’Assemblea General que haurà d’aprovar la quota extraordinària dins el termini dels 30 dies naturals posteriors a l’adopció de l’acord de la Junta Directiva.
 4. L’Assemblea General aprovarà anualment els comptes de l’Entitat corresponents a cada exercici.
 5. La Junta Directiva gestionarà i custodiarà els llibres de Registre de Socis, de Inventari, d’Actes i el de comptabilitat de manera que permetin obtenir una imatge fidel del patrimoni, el resultat i la situació financera de l’entitat. Així mateix, durà una relació de les activitats del socis relacionades amb les activitats de l’Entitat.
 6. En els comptes corrents o les llibretes d’estalvis oberts en establiments de crèdit o d’estalvis, hi han de figurar, al manco, les signatures del/la President, del/la Tresorer/a i del/la Secretari/a. Per poder disposar dels fons, cada Junta Directiva podrà decidir el nombre de signatures que seran necessàries. En qualsevol cas, una ha ser necessàriament la del/la Tresorer/a o la del/la President.

Capítol VII. La dissolució i aplicació del Capital Social.

Article 43è. De la dissolució

L’Entitat es dissoldrà per:

 1. Acord adoptat per majoria qualificada de dos terços del assistents o representats a l’Assemblea General convocada expressament per a la dissolució de l’Entitat. No es podrà dissoldre si hi ha almanco quatre associats que vulguin continuar i sobre els quals recaurà la responsabilitat de la gestió de l’Entitat.
 2. Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.
 3. Per sentència judicial ferma.

Article 44è. Liquidació.

 1. Una vegada acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de l’Entitat com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. La Junta Directiva ha d’assumir les funcions de liquidació, llevat que l’assemblea esculli una comissió liquidadora a aquest efecte o que la sentència judicial n’estableixi una altra.
 3. Els membres de la federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat benèfica o entitat sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General.
 5. Correspon als liquidadors:
  1. Vetllar per la integritat del patrimoni de l’entitat.
  2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin necessàries per a la liquidació.
  3. Cobrar el crèdits de l’Entitat.
  4. Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
  5. Aplicar els bens sobrants als fins previstos pels Estatuts.
  6. Sol·licitar la cancel·lació de les anotacions registrals.
  7. En cas de insolvència de l’Entitat, promoure el procediment oportú.