Certamen Jaume Bauçà Mayol – Bases

I Certamen d’escriptura i lectura dramatitzada
“Jaume Bauçà Mayol”

Descarregar bases (PDF)

 

El Certamen consta de 3 fases i es regirà segons les següents bases:

PRIMERA FASE: PRESENTACIÓ DE TEXTOS.

1.      Textos teatrals.

 1. La temàtica serà Es podran presentar en llengua catalana o castellana.
 2. Les obres participants han de ser originals, inèdites i no poden haver estat guardonades ni premiades prèviament.
 3. Es podran presentar un màxim de dues obres per participant.
 4. Es presentaran amb pseudònim, escrites amb lletra Arial 12 i interlineat d’1,5. El text ha de tenir com a màxim 2.750 paraules o 11.500 caràcters (espais inclosos). La cura de l’ortografia, l’expressió i l’estil es tindran en compte.
 5. El text ha de poder ser representat per un màxim de quatre personatges damunt l’escenari i amb una durada que pot oscil·lar entre 10 i 15

2.      Participants.

 1. Pot participar qualsevol persona major d’edat.
 2. També poden participar Entitats Culturals sense ànim de lucre inscrites al Registre d’Associacions del Govern Balear.

3.      Premis d’escriptura:

 • 1r Premi : 500€ +
 • 2n Premi : 250€ +
 • 3r Premi : 150€ +
 • 4t Premi : 100€ +

4.      Presentació dels textos teatrals.

 1. Els textos s’han d’enviar amb arxiu de text o pdf mitjançant el formulari del següent ENLLAÇ,  al qual s’hi inclou declaració responsable de la seva
 2. El termini de presentació de textos expira el dia 30 d’abril de 2021 a les
 3. Els textos no seleccionats seran destruïts juntament amb tota la documentació

5.      Veredicte.

 1. El nombre de finalistes no podrà ser superior a
 2. El Jurat publicarà la llista dels finalistes el dia 15 de maig de 2021.
 3. El nom del guanyador de cada guardó es farà públic el dia de la Gala de lliurament de
 4. El jurat pot declarar desert qualsevol
 5. En cas de que el Jurat declaràs ex-aequo algun dels premis, l’import d’aquest es repartiria a parts iguals entre els

6. Publicitat i drets d’autor.

Els autors de les obres finalistes cedeixen els drets d’aquelles obres a GEST per a:

  1. Publicar-les a la web i a les xarxes socials de la Federació.
  2. Remetre-les als participants de la Segona Fase d’aquest Certamen, per a la seva lectura dramatitzada i enregistrament
  3. Ser representades pels participants de la Tercera Fase d’aquest Certamen el dia de la Gala de lliurament de Les obres representades en aquest esdeveniment podran ser enregistrades i publicades a la web i a les xarxes socials de GEST.

SEGONA FASE: PRESENTACIÓ DE LECTURES DRAMATITZADES.

En aquesta fase es presentaran els enregistraments sonors de les obres finalistes de la fase anterior.

7.      Participants.

 1. Podran participar els grups socis o associats de
 2. Excepcionalment, hi podran participar altres Entitats a proposta de socis de GEST amb el vist i plau de la Junta Directiva, sempre dins l’àmbit del Teatre Amateur.

8.      Premis de lectura dramatitzada:

 • 1r Premi : 400€ +
 • 2n Premi : 200€ +
 • 3r Premi : 100€ +
 • 4t Premi : 50€ +

9.      Inscripció, selecció i assignació del text a dramatitzar.

 1. La inscripció s’enviarà mitjançant el formulari de participació que es publicarà juntament amb les obres finalistes de la fase anterior. La inscripció inclourà una relació de les persones que duguin a terme la lectura amb una declaració responsable de la pertinença dels lectors a la En cas de dubte, el Comitè Organitzador podrà exigir una certificació del Registre d’Associacions del Govern Balear.
 2. Juntament amb la inscripció, s’enviarà l’ordre de preferència de les obres finalistes de la fase anterior que estaran publicades a la plana web gestteatre.org, enumerant-les de l’1 al 4.
 3. El termini de presentació d’inscripcions acabarà el dia 29 de maig a les
 4. El Comitè Organitzador procurarà una distribució equilibrada de candidats per cada una de les obres finalistes, la qual es farà per estricte ordre d’inscripció. La publicació de l’assignació de la lectura dramatitzada es farà el dia 1 de juny de 2021.

10.    Presentació dels enregistraments.

 1. Els enregistraments han de respectar estrictament el text original i no podran tenir una durada superior als 15 minuts.
 2. El termini de presentació dels enregistraments acabarà el dia 30 de juny de 2021 i es farà mitjançant un formulari que s’enviarà als participants que hagin arribat a aquest punt del
 3. Els enregistraments no podran fer servir sons, efectes sonors, música o bandes sonores que generin drets d’autor.

11.    Veredicte.

 1. El nombre de finalistes no podrà ser superior a quatre. Poden coincidir diferents premis de diferents lectures d’un mateix text donat que el que es premia en aquesta Segona Fase és la lectura i no l’obra.
 2. El Jurat publicarà la llista dels finalistes el dia 15 de juliol de
 3. El nom del guanyador de cada guardó es farà públic el dia de la Gala de lliurament de

Publicitat i drets d’autor.

Els autors dels enregistraments autoritzen GEST a publicar-los, si s’escau, a la web i a les xarxes socials de la Federació.

TERCERA FASE: REPRESENTACIÓ TEATRAL.

 1. Selecció de participants.

El Jurat seleccionarà el millor enregistrament de cada un dels textos finalistes de la Primera Fase del Certamen per a que siguin representats pels corresponents grups el dia de la Gala de lliurament de guardons. També escollirà el segon millor enregistrament per a que pugui substituir al primer si fos

 1. Ajuts.

Cada un dels grups participants a aquesta fase rebran els següents ajuts econòmics en compensació de les despeses de trasllat i muntatge:

  1. Grups de Mallorca: 300€.
  2. Grups de Menorca o Eivissa: 500€.
  3. Grups de Formentera: 600€.
 1. Publicitat i drets d’autor.

Les representacions seran Les companyies participants cedeixen els seus drets per a que GEST pugui publicar els enregistraments a la web i a les xarxes socials de la Federació.

GALA I CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE GUARDONS.

 1. El lliurament dels premis es durà a terme a la Gala de lliurament de guardons, el proper 16 d’octubre de 2021 (lloc a determinar).
 2. L’organització, per raons justificades i sempre avisant amb suficient antelació a les persones i Entitats afectades, podrà modificar la data d’aquest
 3. El nom dels guanyadors de cada guardó es farà públic en el transcurs de la Gala de lliurament de
 4. Els guardonats han d’estar presents o representats per poder rebre els premis.

COMITÈ ORGANITZADOR I JURAT.

 1. El Comitè Organitzador estarà format per tres membres de la Junta Directiva i col·laboradors de La seva tasca consistirà en vetllar pel bon funcionament del reglament i la tramesa de documentació al Jurat (obra amb pseudònim) per a la seva avaluació i custòdia.
 2. Per a qualsevol aclariment, dubte o reclamació relatius a aquest Certamen, els participants es podran adreçar al correu electrònic certamen.jaumebauzamayol@gmail.com.
 3. Els membres del Comitè Organitzador no podran participar a la Primera Fase d’aquest
 4. El Jurat estarà compost per persones alienes a GEST i lligades al món literari, teatral o cultural de les Illes
 5. El Jurat pot declarar desert o ex-aequo qualsevol dels premis de qualsevol de les Fases.
 6. El Jurat podrà resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol situació no prevista a les presents

ALTRES.

 1. Els socis i associats de GEST que vulguin participar a aquest Certamen hauran d’estar al dia amb les obligacions cap a la Federació.
 2. Els premis econòmics estaran subjectes a les retencions impositives que marqui la legislació
 3. La participació a aquest Certamen implica l’acceptació d’aquestes bases.